Regulamin Sklepu Internetowego Wyczaruj Prezent

I. Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem https://wyczarujprezent.pl/  prowadzony jest przez Propaganda Sp z o.o. NIP 8133876511 | KRS 0000961837 | REGON 521538408 | znajdująca się pod adresem ul. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 15 w miejscowości RZESZÓW, e-mail: kontakt@wyczarujprezent.pl, telefon: 533817854

II. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu https://wyczarujprezent.pl/  są przetwarzane przez Propaganda z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Boya-Żeleńskiego 15.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Propaganda  realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

III. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://wyczarujprezent.pl/  są wyrażone w złotych polskich (PLN).

IV. Zamówienia
1. Sklep internetowy wyczarujprezent.pl umożliwia Klientom:
1) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym https://wyczarujprezent.pl/ i zawierania umów sprzedaży na odległość.
2) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://wyczarujprezent.pl/ kierowane przez Propaganda sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę  https://wyczarujprezent.pl/ Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Propaganda sp. z o.o.
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o
nadaniu statusu „w realizacji”.
6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 5 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

V. Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://wyczarujprezent.pl/ dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1. Czas realizacji zamówienia, wynoszący do trzech dni roboczych, jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez 

Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2. Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo faktura detaliczna. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Propaganda zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VI. Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1) Przed wydaniem towaru klientowi:
Przelewem na rachunek bankowy Propaganda
Kartą płatniczą.
2) W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu wyczarujprezent.pl
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2. Sklep wyczaryjprezent.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Propaganda jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze. 

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. 

5. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro .

VII. Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Sklep wyczaryjprezent.pl  nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Propaganda
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Propaganda. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
10. Propaganda nie stosuje polityki towarów zastępczych.

  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. Zwrot środków następuję w ciągu 7 dni roboczych.

VIII. Gwarancja i rękojmia
1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Propaganda, z siedzibą i adresem przy ulicy Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów, NIP 684-217-02-43, REGON 180009027, a Klientami.
2. Propaganda ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Propaganda udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.
4. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Propaganda i wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu
gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru,
Propaganda rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.
6. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, lub zwrot ceny.
7. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
8. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Propaganda; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Propaganda  i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Propaganda i producenta towaru;
9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Propaganda  stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części  zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Propaganda poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Propaganda kosztów.
10. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
11. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Propaganda sp. z o.o. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
12. W przypadkach niewymienionych w ust. 11 Propaganda sp. z o.o. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach Propaganda sp. z o.o. zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
13. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
14. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
15. Propaganda sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
16. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

IX. Procedura reklamacji
1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
1) roszczeń z tytułu gwarancji,
2) roszczeń z tytułu rękojmi.
2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje
z chwilą otrzymania przez Propaganda oświadczenia Klienta o
zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
3. Propaganda sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w ciągu:
1) 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
2) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji;
4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Propaganda sp. z o.o. niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Propaganda sp. z o.o..
6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
1) klient może wysłać sprzęt na koszt Propaganda za pośrednictwem firmy spedycyjnej kurierskiej
2) lub dostarcza towar własnym staraniem do siedziby Propaganda
8. Propaganda rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru
zostanie potwierdzona w Propaganda sp. z o.o.. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.

X. Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, Propaganda korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
2. Propaganda sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Propaganda sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
4. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres kontakt@wyczarujprezent.pl jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
5. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu podany w pkt. I jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Propaganda sp. z o.o.  zapewnia możliwoś złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane
9. Propaganda nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480 W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.
10. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://wyczarujprezent.pl/content/regulamin.html

mastercard_visa.gif

group_work Zgoda na pliki cookie